Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují s účinností od 1.9.2017 obchodní podmínky společnosti

SOVAKOMBI s.r.o.
IČ: 061 48 221, DIČ: CZ 061 48 221,
se sídlem Ostašova 529/24, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277 024
zastoupená jednatelkou společnosti Ing. Yvonne Sovovou,

pro prodej zboží (mince, medaile, investiční zlato a další numismatické potřeby) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.numismatikasova.cz. Zodpovědná osoba za provoz e-shopu je Ing. Yvonne Sovová.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Mobil: +420 727 854 064
E-mail: info@numismatikasova.cz
Poštovní adresa: SOVAKOMBI s.r.o., Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora, Česká republika

 

OBSAH:

1. Úvodní ustanovení
2. Uživatelský účet
3. Práva a povinnosti prodávajícího
4. Práva a povinnosti kupujícího
5. Předmět a uzavření kupní smlouvy
6. Cena zboží a platební podmínky
7. Přeprava a dodání zboží
8. Odstoupení od kupní smlouvy
9. Práva z vadného plnění
10. Reklamační řád
11. Záruka za jakost
12. Další práva a povinnosti smluvních stran
13. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
14. Závěrečná ustanovení

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SOVAKOMBI s.r.o., se sídlem Ostašova 529/24, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, identifikační číslo: 06148221, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277024 (dále jen „prodávající“) se řídí právním řádem České republiky a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.numismatikasova.cz (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.6. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv změnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 

3.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou a to do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet prodávajícího do tří pracovních dnů od připsání platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato delší lhůta.

3.2. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná kupujícím a potvrzená prodávajícím. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvede v objednávce a v případě platby předem obsahuje i zálohovou fakturu.

3.3. Objednávky se vyřizují v pořadí, v jakém budou prodávajícímu doručeny. Přednostně jsou vyřizovány objednávky vystavené v e-shopu, poté objednávky domluvené jiným způsobem (emailem, poštou).

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. O této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně nesprávná, nebo smyšlená. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

3.6. Pokud kupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle těchto obchodních podmínek, prodávající je oprávněn vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

3.7. Při dodávce zlatých a stříbrných investičních mincí má prodávající právo plnění objednávky takovým ročníkem objednaného titulu, který má skladem. Toto právo zohledňuje odlišná specifika trhu s investičním zlatem a stříbrem (ročník ani stav mince nemá vliv na její cenu) vůči zvyklostem na sběratelském, numismatickém trhu.

 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

4.1. Kupující v objednávce uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

4.2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.

4.3. Kupující má právo odeslanou objednávku učiněnou prostřednictvím e-shopu, nebo prostřednictvím e-mailu stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mail prodávajícího info@numismatikasova.cz a to nejpozději do jedné hodiny od odeslání objednávky.

4.4. Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do data splatnosti od obdržení platebních údajů nebo zálohové faktury. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodávajícím zrušena.

4.5. Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví koupeného zboží. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

4.6. Kupující bere na vědomí skutečnost, že zboží, jež je zobrazeno v e-shopu, jako dostupné, nemusí vždy přesně korespondovat se skladovými zásobami prodávajícího. E-shop není on-line propojen se sklady prodávajícího. Provedení a zobrazení změny dostupnosti zboží může být z těchto technických důvodů opožděno.

4.7. Kupující, jež zboží od prodávajícího zakoupí je povinen toto zboží ve smluvně stanoveném termínu převzít a to jak prostřednictvím doručovacích služeb, nebo osobně na předem domluveném místě a to v závislosti, jaký způsob převzetí zboží si kupující zvolil. V případě, že neučiní-li tak a je v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn zboží uschovat a to způsobem přiměřeným okolnostem. Úschova zboží je prvních 6 měsíců od prvního vyzvání k převzetí zboží bezplatná. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží a to ve výši 500 Kč za každý započatý měsíc úschovy zboží. Prodávající je oprávněn zboží pro kupujícího zadržet a to do doby, než mu budou, ze strany kupujícího, uhrazeny náklady vynaložené na uchování zboží.

4.8. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží déle než jeden rok od vystavení faktury ke zboží vzniká prodávajícímu právo věc, po předchozím písemném upozornění, na účet kupujícího vhodným způsobem prodat a to poté, co byla kupujícímu poskytnuta dostatečná lhůta k převzetí. Prodávající je zboží oprávněn prodat v rámci internetové aukce nebo přímým prodejem třetí osobě.

 

 

5. PŘEDMĚT A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1 Právní poměry mezi oběma stranami obchodu se řídí platným zněním občanského zákoníku. Návrhem k uzavření kupní smlouvy dochází vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu. Kupní smlouva je uzavřená okamžikem doručení našeho potvrzení s termínem expedice pro jednotlivé položky a podrobnostmi k platbě a způsobu expedice. Od tohoto okamžiku dochází mezi oběma stranami ke vzniku vzájemných práv a povinností.

5.2. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Obrázky a fotografie zboží mohou být ilustrativní, rozhodující je popis zboží. Fotografie jsou chráněny autorským právem.

5.3. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací, dle uvedeného popisu.

5.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

5.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).

5.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího.

5.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Dále si prodávající vyhrazuje právo na nepřijetí nebo zrušení objednávky v případech, že:

 • zboží již není skladem nebo se přestalo vyrábět,
 • při udání pochybné doručovací adresy, případně neplatnými či jinak nefunkčními kontakty na objednavatele,
 • z důvodu nepředvídaného vývoje cen (podrobnosti v odstavci ceny těchto obchodních podmínek).

 

5.10. O zrušení objednávky nebo její části bude kupující informován e-mailem, telefonicky nebo při osobním jednání.

5.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.12. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Viz bod 14.6

5.13. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu kupujícího. Prodávající může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí.

 

 

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1. Ceny všech výrobků jsou udávány v korunách včetně DPH. Výjimku tvoří investiční zlaté slitky a zlaté mince, které jsou ze zákona od sazby DPH osvobozeny. Zboží z komisního prodeje, např. historické pohlednice, použitý numismatický a filatelistický materiál a některou literaturu deklarujeme s 0% DPH, prodej tohoto materiálu zprostředkováváme soukromým osobám a DPH ve výši 21% je odváděno z naší provize až po uskutečnění konkrétního prodeje.

6.2. Ceny nevyražených mincí a medailí jsou pouze orientační. Odpovídají cenám v den zveřejnění emisního plánu. Cenu jsme schopni upřesnit a garantovat až v emisní den, v případě ČNB je cena aktuální ražby fixovaná na dobu dvou kalendářních měsíců. V emisní den se ceny stávají závaznými až do další změny nebo úpravy. Ceny může rovněž ovlivnit změna ceny drahých kovů a směnné kurzy CZK, EUR a USD.

6.3. Emisní plány i aktuální vývoj ceny zlata naleznete na stránkách e-shopu.

6.4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zlatých slitků, mincí a medailí podle kurzu ceny zlata na světovém trhu a dalších změn, které nemůže ovlivnit nebo předvídat.

6.5. Cena zboží je uvedena v e-shopu v přehledech produktů a dále přímo v katalogovém listu každé položky. U zboží, u kterého je cena na poptání, se cena stanovuje po vzájemné dohodě.

6.6. Vzhledem k tomu, že v e-shopu probíhá prodej nepřetržitě, prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat uváděnou cenu do 24 hodin od přecenění zboží. Prodávající má povinnost informovat o přecenění kupujícího, který zaslal v této lhůtě objednávku na zboží, jež bylo přeceněno.

6.7. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním předání (platba v hotovosti je zákonem omezena ekvivalentem 15.000,- EUR),
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

 

6.8. Bankovní spojení:

 • č. účtu: 2901236861 / 2010 pro CZK platby IBAN: CZ03 2010 0000 0029 0123 6861 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • č. účtu: 2601236886 / 2010 pro EUR platby IBAN: CZ69 2010 0000 0026 0123 6886 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

oba účty jsou vedené u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“).

6.9. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.10. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení musí být vyčísleno při potvrzení objednávky.

6.11. Kupující hradí prodejci cenu zboží na základě platebních údajů nebo zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky nebo dobírkou.

6.12. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou zboží do 10.000,- Kč (ve vyšší hodnotě zboží pouze na základě individuálního ujednání).

6.13. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.14. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.15. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.16. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.17. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (tzv. neplátce DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6.18. Cena předplatného je odvozena od očekávaných cen mincí. Pokud dojde ke změně ceny ze strany dodavatele, případně v důsledku legislativních změn, má prodávající právo účtovat před dodáním mincí vzniklý rozdíl. Poštovné, balné a pojištění je účtováno samostatně při expedici mincí.

6.19. Cena investičních zlatých mincí a uzančních zlatých slitků, dále jen "investiční zlato" se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích zlata. Prodávající aktualizuje cenu těchto položek i několikrát denně dle potřeby. Cena investičního zlata (fixace ceny) se u objednávek nad 25.000,- Kč potvrzuje až po připsání zálohové platby na účet prodávajícího. Úhrada zálohy musí být připsána na účet prodávajícího do 15.00 hod téhož pracovního dne, kdy byla vystavena zálohová faktura. V případě prodlení úhrady zálohové platby prodávající doúčtuje kupujícímu doplatek nebo vrátí přeplatek zálohové platby podle ceny platné v den, kdy byla záloha připsána na účet prodávajícího.

6.20. Výpočet DPH:

 • Investiční zlato je od DPH osvobozeno úplně.
 • Sběratelské potřeby, neplatné mince a ostatní zboží je zařazeno do příslušné sazby DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Základem daně (DPH) při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za, kterou jsou prodávány, a jejich nominální hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu nižší, než je přepočet jejichf nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula.

 

6.21. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

7.1. Zboží je dodáváno způsobem, jenž si kupující zvolili z aktuální nabídky dodání a je uvedeno v objednávce. https://www.numismatikasova.cz/dodaci-a-platebni-podminky/

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.6. V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců) musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

7.7. Prodávající si vyhrazuje změnit způsob platby za zboží v závislosti na charakteru zboží, přičemž se výše poštovného může pouze snížit.

7.8. V případě, že si klient nepřevezme zboží odeslané na dobírku, budou mu účtovány náhrady nákladů a popř. smluvní pokuta, podle § 2159 odst. 1 a § 2913 občanského zákoníku nového.

7.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

8.1. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod., může kupující využít možnosti dané v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku: "Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží." V případě nákupu zboží, kde se cena odvíjí od výkyvů finančních trhů, jako jsou zlaté a stříbrné mince, slitky či medaile apod., platí § 1837 odstavec b) Občanského zákoníku o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě tedy nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit.

8.2. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě uvedeném v bodě 8.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@numismatikasova.cz či na adresu sídla prodávajícího. . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 8.1.

8.3. V případě odstoupení kupujícím od kupní smlouvy hradí náklady na dopravu zpět k prodávajícímu kupující.

8.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

8.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit rezervaci, pokud ho kupující nekontaktuje do 48 hodin poté, co prodávající kupujícímu oznámí elektronickou poštou, kdy bude rezervované zboží skladem. Zrušení rezervace probíhá automaticky a kupujícímu se dále neoznamuje.

 

 

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, a že zboží při převzetí nemá vady. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9.3. V případě odstranitelné vady (dále jen "záruční opravy"), má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. V případě, že se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

9.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla: Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora.

9.5. Tyto ustanovení uvedení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

10.1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • zasláním e-mailu na adresu info@numismatikasova.cz,
 • zasláním reklamace na adresu sídla prodávajícího: SOVAKOMBI s.r.o., Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora,
 • telefonicky na aktuálních telefonických kontaktech, jež jsou uvedeny na numismatikasova.cz/kontakt/

 

10.2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.

10.3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

10.4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

10.5. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. může kupující využít možnosti dané Občanským zákoníkem §1829 odst. 1, občanského zákoníku „Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.“

10.6. V případě nákupu zlatých a stříbrných mincí a slitků, platí § 1837 odst. b) občanského zákoníku, který uvádí, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy „b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy“.

10.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující právo na vrácení poplatků na dopravu a balné.

10.8. Reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace musí být dodáno na adresu sídla firmy SOVAKOMBI s.r.o., Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží hradí kupující.

10.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

10.10. Na průběh řešení reklamace se může kupující dotázat telefonicky, elektronickou poštou nebo klasickou poštou.

10.11. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz .

10.12. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 

11. ZÁRUKA ZA JAKOST

 

11.1. Na zboží, kterým jsou sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců. V případě, že je na konkrétní zboží poskytována jiná, např. delší záruka, je tato skutečnost uvedena v katalogovém listu zboží.

11.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojetí věci do místa určení.

11.3. Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů (zlato, stříbro, paládium, platina) je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu, že jejich cena kopíruje výchylky finančního trhu nezávisle na vůli prodávající nevztahuje se na ně další záruka.

 

 

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu info@numismatikasova.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍA UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

13.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.8. Prodávající se zavazuje, že nepředá osobní údaje kupujících třetí straně, ani je jinak nezneužije. Výjimku tvoří pošta nebo zásilková služba, kde je nutné část údajů (jedná se pouze o jméno, příjmení a adresu) použít k úspěšnému doručení zásilky.

13.9. Více informací je na stránce https://www.numismatikasova.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .

 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky byly sepsány v českém jazyce. Platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

14.3. Kupující souhlasí se zasíláním reklamních e-mailů od společnosti SOVA KOMBI s.r.o..

14.4. Prodávající je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat, kdy takto upravené Všeobecné podmínky s datem účinnosti zveřejní na internetové stránce www.numismatikasova.cz. Odkazy na předchozí znění obchodních podmínek, s uvedení data jejich účinnosti, jsou uvedeny na konci webové stránky aktuálních obchodních podmínek - www.numismatikasova.cz/obchodni-podminky/ .

 

 

 

V Kutné Hoře dne 1.9.2017