Doprava pro ČR zdarma při nákupu nad 5000 Kč a pro SR od 197 EUR.

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti NUMIS TRADE s.r.o. podle aktuálních obchodních podmínek platných od 1.9. 2017.

Upozornění: Kupující je vázán zněním smluvních podmínek (tudíž i reklamačního řádu) aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Odkazy na předchozí znění obchodních podmínek, s uvedení data jejich účinnosti, jsou uvedeny na konci webové stránky aktuálních obchodních podmínek - www.numismatikasova.cz/obchodni-podminky/ .

 

1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:

  • zasláním e-mailu na adresu info@numismatikasova.cz,
  • zasláním reklamace na adresu sídla prodávajícího: NUMIS TRADE s.r.o., Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora,
  • telefonicky na aktuálních telefonických kontaktech, jež jsou uvedeny na numismatikasova.cz/kontakt/

 

2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. může kupující využít možnosti dané Občanským zákoníkem §1829 odst. 1, občanského zákoníku „Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.“

6. V případě nákupu zlatých a stříbrných mincí a slitků, platí § 1837 odst. b) občanského zákoníku, který uvádí, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy „b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy“.

7. V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující právo na vrácení poplatků na dopravu a balné.

8. Reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace musí být dodáno na adresu sídla firmy NUMIS TRADE s.r.o., Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží hradí kupující.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

10. Na průběh řešení reklamace se může kupující dotázat telefonicky, elektronickou poštou nebo klasickou poštou.

11. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz .

12. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod., může kupující využít možnosti dané v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku: "Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží." V případě nákupu zboží, kde se cena odvíjí od výkyvů finančních trhů, jako jsou zlaté a stříbrné mince, slitky či medaile apod., platí § 1837 odstavec b) Občanského zákoníku o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě tedy nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit.

2. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě uvedeném v bodě 8.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@numismatikasova.cz či na adresu sídla prodávajícího. . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 8.1.

3. V případě odstoupení kupujícím od kupní smlouvy hradí náklady na dopravu zpět k prodávajícímu kupující.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit rezervaci, pokud ho kupující nekontaktuje do 48 hodin poté, co prodávající kupujícímu oznámí elektronickou poštou, kdy bude rezervované zboží skladem. Zrušení rezervace probíhá automaticky a kupujícímu se dále neoznamuje.

 

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, a že zboží při převzetí nemá vady. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3. V případě odstranitelné vady (dále jen "záruční opravy"), má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. V případě neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Tytéž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. V případě, že se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla: Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora.

5. Tyto ustanovení uvedení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.